Vi bruker cookies for å samle statistikk. Ved å klikke OK godkjenner du bruken av statistiske cookies. Du kan avslå bruk av statistiske cookies ved å klikke her. Finn ut mer om vår cookie policy her.OK

Vår ansvarlige investeringsfilosofi

C WorldWides engasjement i bærekraft er ikke noe nytt. Helt siden 1986 har ansvarlige investeringer i bærekraftige selskaper vært kjernen i vår aktive og langsiktig fokuserte investeringsfilosofi og prosess. En langsiktig investeringshorisont og søkelys på gode, solide selskaper har vært essensen i vår forretningsmodell - ikke bare for å redusere skade og unngå risiko, men for å fullt ut forstå de langsiktige resultatene og levedyktigheten til selskapene.

Som en aktiv forvalter foretrekker vi proaktivt engasjement fremfor ekskludering. Vårt mål er å ha en løpende dialog med selskapene vi investerer i.

Integrering av miljø (Environment), samfunnsansvar (Social) og eierstyring (Governance) - ESG - i våre investeringsbeslutninger er en essensiell del av vår fundamentale analyseprosess. Vi vurderer hva som er vesentlig for alle aksjonærer på lang sikt, ikke bare de neste kvartalene eller neste årene. Gjennom dialog med selskapene om bærekraftig forvaltning medvirker vi til at selskapene tilpasser seg endringer i omgivelsene. Etter 30 års erfaring er det utvilsomt aksjonærene som først drar fordel av en mer langsiktig horisont.

Våre kjerneverdier:

  1. ESG er bærekraft. Selv om interessen rundt begrepet ESG har økt betydelig de siste årene, har ESG etter vårt syn alltid vært bærekraft og er en del av vår aktive og langsiktige porteføljestyring.

  2. Vi mener at en sterk ESG-profil for et selskap starter med G (Governance), det vil si eierstyring. God eierstyring er typisk forankret i god selskapsledelse. Et godt fundament for eierstyring er nøkkelen til en god ESG-profil. Et robust rammeverk er det første som må til for at selskapene skal kunne forbedre sitt miljø- og samfunnsmessige engasjement.

  3. ESG er viktig for langsiktig aktiv porteføljeforvaltning, og vi mener det ikke er noen motsetning mellom god aksjeavkastning og bærekraft. Vi mener at investeringer i bærekraftige selskap driver frem høyere, langsiktig risikojustert avkastning. Når man inkluderer ESG-vurderingene gir risikostyring et vesentlig bidrag.

  4. Våre aktive og konsentrerte porteføljer forsterker vårt ESG-engasjement. Dette er fordi vår fokuserte aksjeutvelgelse øker selskapenes bevissthet om ESG. Vår erfaring er at bærekraftige selskaper ofte er gode aksjer som gir høyere avkastning til en lavere risiko og derfor meravkastning på lang sikt.

Rapportering

Vi deler kundespesifikke "Sustainability"-rapporter hvert kvartal der vi fremhever tema om våre ansvarlige investeringer i perioden og vår fremdrift med å få inkludert vårt syn på ansvarlige investeringer. Kvartalsrapporten inneholder også en oversikt over stemmegivningsaktivitet og en forklaring på de viktigste og mest relevante stemmene i perioden. I tillegg er vi også åpne for å se på individuelle kundeforespørsler som gjelder uoverensstemmelser knyttet til spesifikke selskaper. Vårt arbeid med eierstyring og stemmegivning blir lagt ut på våre hjemmesider årlig.

I tillegg er vi forpliktet etter PRI-rapporteringsrammeverket å utgi en detaljert årsrapport om ansvarlige investeringer (Responsible Investment Report). PRI er en sterk støtte for aktivt, engasjert og langsiktig eierskap i selskaper. Vår RI-rapportering beskriver hvordan vi avstemmer vår innsats mot PRIs seks bærekraftsprinsipper. Vi er også forpliktet til å følge EUs direktiv om aksjonærrettigheter som pålegger oss å vurdere og å offentliggjøre langsiktige faktorer.

Sustainable Investing

Quarterly Sustainability Insights

Proxy Voting Statistics

Annual Sustainability and TCFD Report

Vårt engasjement

Systematisk screening
Vi er forpliktet til å foreta en systematisk screening av våre investeringer. Vi bruker verktøyet Sustainalytics Global Standards Screening® for å unngå investeringer i selskaper som det er dokumentert at driver i strid med godt etablerte internasjonale normer. Sustainalytics Global Standards Screening® er en normbasert screening av internasjonale selskaper om hvordan disse etterlever internasjonale konvensjoner og retningslinjer for miljø, menneskerettigheter og forretningsetikk.

Analyse
Vi er forpliktet til å inkludere ESG i våre investeringsprosesser. Det er sentralt i at porteføljeforvalterne tar ESG direkte inn i porteføljestyringen. Dette betyr at vår ESG analyse er fullt integrert i vår overordnede investeringsprosess. ESG faktorer er forankret direkte hos forvalter-teamene og ikke utkontraktert til utenforstående team eller personer, uansett om disse er interne eller eksterne. ESG analyse blir vurdert direkte av porteføljeforvalterne på lik linje med annen relevant finansiell og ikke-finansiell informasjon. ESG analyser gjennomføres internt og suppleres av spesialister og dybdeanalyser fra Sustainalytics.

På grunn av våre forvalteres direkte engasjement begynner og slutter ikke ESG inkluderingen ved kjøpet av aksjene i et selskap.  Vårt ESG engasjement vedvarer og støttes av løpende screening og overvåking. Ettersom ESG vurderinger gjøres av forvalterne selv, har de fullt eierskap til og tar direkte ansvar for alle investeringene sine.

Bærekraftig adferd og eierstyring
Vi er opptatte av å oppmuntre til bærekraftig adferd i selskapene vi investerer i. Vår tilnærmingsmåte til ESG og eierstyring er tosidig, der vi kombinerer vårt eget direkte engasjement med samarbeidsavtaler med tredjepartspesialister.

Eierstyring er ikke bare hendelsesbasert - engasjementet vårt er en pågående påvirkningsprosess på selskapene i våre porteføljer gjennom for eksempel å avholde spesifikke ESG møter med relevante senioransatte. Dette er et utmerket verktøy for å utvide og gå i dybden på våre innehav om spesifikke ESG spørsmål sammen med ledelsen. Dette er en veldig viktig del av eierskapsprosessen på grunn av den oppmerksomhet som skapes i selskapene, og fordi dette er proaktivt fremfor kun reaktivt.

I tillegg til dette benytter vi vårt nettverk av andre investorer gjennom Sustainalytics til å øke vår gjennomslagskraft. Denne tilnærmingen gir oss tilgang til en kvalitetssikret prosess og høyt kvalifiserte spesialister med sterk kompetanse og nettverk som kan benyttes til overvåking og oppfølging av investeringene på viktige ESG tema som menneskerettigheter, arbeidsrett og miljøspørsmål. Fordi vi er minoritetsaksjonærer, forbedrer Sustainalytics vår mulighet til å påvirke og vår evne til å oppmuntre til endringer gjennom å samle våre stemmeretter og eiendeler med andre likesinnede investorer og aksjonærer. Vi er overbevist om at samarbeidstiltakene er i vår beste interesse.

I september 2015 vedtok 193 medlemsland i FN 17 nye mål for bærekraftig utvikling for å gjøre verden mer velstående, inkluderende, bærekraftig og tilpasningsdyktig. Disse målene gir selskapene en enestående mulighet til å samordne sine egne bærekraftmål med bredere samfunnsnyttige mål. Vi oppfordrer de selskapene vi eier til å utnytte forretningsmuligheter som skaper verdier både for aksjonærene og samfunnet.

En tredje bærebjelke i vårt aktive eierskap er bruk av stemmeretten. Vi bruker stemmeretten vår for å understreke temaene som er diskutert med selskapene i vår løpende oppfølging, og stemmer på spørsmål som er viktige for styringen av selskapene. For å støtte oss i analyse og styring av stemmeretten bruker vi tjenestene til ISS, som er en av verdens største leverandører av stemmegivningstjenester.

Vår reise innen ansvarlige investeringer

Vår reise innen ansvarlige investeringer
Selv om investeringer i bærekraftige aksjer har vært en kjerneverdi for C WorldWide Asset Management siden 1986, ble dette utvidet i omfang og formelt inkludert da vi underskrev PRI (Principles for Responsible Investments). Vårt mer enn 15 år lange samarbeid med GES (Global Engagement Services) nå en del av Sustainalytics, og deres spisskompetanse innen eierstyring og normbasert screening, var svært støttende til at denne overgangen med økt ESG-engasjement ble en suksess.  I 2016 ble vår strategi for å forbedre vår bærekraftige investeringsprosess ytterligere styrket gjennom et nytt analysesamarbeid med Sustainalytics og også et nytt samarbeid om stemmegivning med Institutional Shareholder Services (ISS) i 2017. I 2018 ble vi medlem både i Dansif, Swesif, Finsif og Norsif, som er Nordens ledende institusjonelle fora for kunnskapsdeling om ESG.

Vårt ESG reise er fullt ut forankret hos C WorldWides ledelse, ansatte, og andre interessenter som selskapets styre. En egen C WorldWide ESG Committee møtes regelmessig for å sikre full integrering og implementering av beste praksis i hele konsernet.

Vårt tillitsbaserte ansvar
Integrering av ESG i vår investeringsprosess som inkluderer analyse, porteføljekonstruksjon og risikostyring, henger nøye sammen med vårt ansvar for å vurdere all relevant informasjon og vesentlig risiko i investeringsanalyser og beslutningsprosessen for porteføljene. Å inkludere eierstyring i vår investeringsprosess gjennom engasjement i selskapene og stemmegivning er også i tråd med dette tillitsbaserte ansvaret.

Vi utøver vårt ansvar basert på tillit gjennom en helhetlig tilnærming - en helhetlig analyse der en langsiktig investeringshorisont er en nøkkeldimensjon.  Vår tilnærming er helhetlig fordi det har betydning å fokusere på det som er vesentlig for alle aksjonærer på lang sikt. Fra et praktisk perspektiv betyr denne helhetlige tilnærmingen at ESG faktorene vurderes nøye og overvåkes sammen med andre faktorer som blant annet selskapenes strategi, ledelse og finansielle og ikke-finansielle resultater. Ettersom ESG som tema kan være svært komplekst av natur, er det vårt ansvar å hele tiden balansere de ulike faktorene på en nyansert måte som til slutt ender opp i en rasjonell analyse av risikoene og mulighetene på lang sikt.

Les Morningstars Sustainability Rating der C WorldWide topper listen